Logo SZS

Walne Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia

Walne Zebranie Stowarzyszenia


30 stycznia 2020 roku z inicjatywy Zarządu odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie zostało zwołane na podstawie § 22 ust. 5 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia.
Przyjęty porządek obrad:

 1. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu
 2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia
 3. Podjęcie uchwały o stosowaniu w Stowarzyszeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 4. Nadanie Honorowego Członkostwa (wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku)
 5. Program pracy Stowarzyszenia na 2020 rok
 6. Zakończenie Zebrania
 7. Sprawy różne

Wszystkie obecne na sali osoby minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłego członka założyciela i honorowego Stowarzyszenia, Józefa Rein – radnego I kadencji i wiceprzewodniczącego II kadencji Rady Miejskiej w Strzelcach Op.

Józef Rein


Głównymi rozpatrywanymi na spotkaniu kwestiami był wniosek Zarządu o zmianę Statusu oraz decyzja o stosowaniu przez Stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Przyjęte zmiany Statutu dotyczyły w szczególności korekty celów i zadań poprzez które Stowarzyszenie realizuje te cele (Rozdz. II § 7 ust. 3 oraz § 8), sposobu powiadamiania członków o Walnym Zebraniu (Rozdz. IV § 22 ust. 4) oraz szeregu korekt redakcyjnych.
Ponadto Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, nadało tytuł Członkostwa Honorowego za zasługi i aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia następującym osobom:

 • Waldemarowi Baluchowi,
 • Józefowi Bocianowi,
 • Stanisławowi Boroniowi,
 • Franciszkowi Długoszowi,
 • Emilii Kowalczyk,
 • Wielisławie Niemczyk,
 • Stanisławowi Stadnikowi,
 • Janowi Studennemu.
Walne Zebranie Stowarzyszenia


Walne Zebranie przyjęło również plan pracy Stowarzyszenia na bieżący 2020 rok:

 • Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na stoku „Kaśka” i „Biały Orlik ” – o ile warunki atmosferyczne pozwolą.
 • XXII edycja Konkursu „Laury Ziemi Strzeleckiej”.
 • VI Rajd Rowerowy SZS.
 • Spotkanie opłatkowe.
 • Udział w obchodach świąt narodowych (3 maja i 11 listopada).
 • Włączenie się do akcję sadzenia drzew razem z Seniorami i Młodzieżą.
 • Wzmocnienie aktywności Stowarzyszenia w pozyskiwaniu nowych członków.

Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor Uaktualniono: 31-01-2020 (Hubert Waloszek)