Logo SZS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Na spotkaniu w dniu 17 października b.r. Zarząd Stowarzyszenia ustalił, że 19 października b.r. nastąpi kontynuacja Zebrania z dnia 12 kwietnia, na której zostaną przeprowadzone wybory władz Stowarzyszenia na kolejne cztery lata.
Walne Zebranie dokona wyboru przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Kapituły Laur Ziemi Strzeleckiej.
Pierwszy termin zebrania został wyznaczony na dzień 19 listopada 2018 roku o godzinie 1730. W przypadku braku kworum zebranie rozpocznie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 1800
Zgodnie z § 22 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, w pierwszym terminie Walnego Zebranie winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum Walne Zebranie może skutecznie obradować w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników.
Miejsce zebrania to siedziba Stowarzyszenia (Strzelec Op. ul. Wałowej 5 - sala na drugim piętrze)

Proponowany przez Zarząd porządek obrad (skorygowany na spotkaniu w dniu 31 października b.r.):

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania, zgodnie z zapisem § 22 ust. 12 Statutu.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania oraz Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 4. Informacja z przebiegu i wyników wyborów samorządowych.
 5. Informacja o pracy Zarządu w 2018 roku oraz informacja o przyjętych na zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 12 kwietnia 2018 roku sprawozdaniach:
  1) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku (Uchwała Nr 1/12-04-2018);
  2) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2017 rok (Uchwała Nr 2/12-04-2018);
  3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z przeprowadzonej w dniu 5 kwietnia 2018 roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia (Uchwała Nr 2/12-04-2018).
 6. Informacja o udzieleniu Zarządowi na zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 12 kwietnia 2018 roku absolutorium za 2017 rok (Uchwała Nr 2/12-04-2018).
 7. Dyskusja.
 8. Zgłoszenie kandydatów i wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Stowarzyszenia, przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania oraz odczytanie jego wyników.
 10. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu, przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania oraz odczytanie jego wyników.
 11. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania oraz odczytanie jego wyników.
 12. Zgłoszenie kandydatów na członków Kapituły Laur Ziemi Strzeleckiej, przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania oraz odczytanie jego wyników.
 13. Przerwa na ukonstytuowanie się organów nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
 14. Wystąpienie Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja, sprawy różne.
 16. Zakończenie spotkania.

Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor Uaktualniono: 31-10-2018 (Hubert Waloszek)