Logo SZS


Aktualności

SZS  Walne zebranie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 25 maja 2021 roku, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia.
Termin zebrania: 23 czerwca 2021 r. godzina 1700 (drugi termin godz. 1730).
Miejsce zebrania: Budynek przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich (aula III parter).
Charakter zebrania: Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Serdecznie zapraszamy

Proponowany przez Zarząd porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników oraz stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z działalności Zarządu za 2020 roku;
  2. finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 5. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami
 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2020 roku;
  2. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka za 2020 roku;
  3. przyjęcia lub odrzucenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
  4. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 roku.
 9. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu w pierwszej połowie 2021 roku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie spotkania.

Ze względu na obowiązujący stan epidemiologicznego zebranie zostanie przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Zarząd prosi swoich członków o zaopatrzenie się w odpowiednie maseczki celem zakrycia podczas obrad ust i nosa oraz ewentualnie w rękawic ochronnych

pdf  Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 roku (dokument pdf)

(30-05-2021)


Życzenia

(1-04-2021)
Od wielu lat udzielamy się społecznie dla dobra Ziemi Strzeleckiej, dla dobra Naszych Mieszkańców.

Strzelec


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
ul. Wałowa 5;
47-100 Strzelce Opolskie

Więcej


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka powstało w 1998 roku. Za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu opolskiego.

Więcej

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Józef Kampa - przewodniczący;
 2. Hubert Waloszek - wiceprzewodniczący;
 3. Jan Bogusz - wiceprzewodniczący;
 4. Marek Życzyński - sekretarz;
 5. Marzena Staroszczyk - skarbnik;
 6. Danuta Urbaniak - członek;
 7. Renata Krawczyk - członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Anita Malżycka - przewodniczący;
 2. Sylwester Kaczmarek - sekretarz;
 3. Henryk Skowronek - członek.
Więcej

Radni Stowarzyszenia:

w Radzie Powiatu Strzeleckiego
 • Jan Zubek;
w Radzie Miejskiej w Strzelcach Op.
 • Gabriela Puzik (Przewodnicząca Rady),
 • Irena Kaczmarek (Wiceprzewodnicząca Rady),
 • Bogusław Farion,
 • Agnieszka Knopik,
 • Pelagia Ochwat,
 • Henryk Skowronek,
 • Danuta Urbaniak;
w Radzie Gminy Izbicko
 • Stanisław Litwin,
 • Bernadeta Wieliczko,
 • Renata Krawczyk,
 • Roman Larisz,
 • Jacek Kuhner,
 • Roman Kiklaisz,
 • Andrzej Nieświec.
Więcej

Pasek

mapa serwisu Mapa Serwisu adres e-mail Kontakt e-mail: szs@ziemiastrzelecka.pl autor